top of page

ماموریت ما

Ethne Health مراقبت‌های بهداشتی جامع و با ارزشی را از طریق یک خانه پزشکی حساس فرهنگی و همسایه‌محور ارائه می‌کند که عشق و عدالت عیسی را در جامعه پر جنب و جوش ما ارتقا می‌دهد.

چشم انداز ما

جنبشی از مردم از هر قومی که توسط انجیل عیسی شفا یافته و مجبور شده اند.

عبادت در میان هر قومی * ایمان شجاعانه

نوآوری و انعطاف پذیری * جامعه مشارکتی

توبه و مغفرت * صوت نبوی

مهمان نوازی * رهبری خدمتگزار

 ارزش های اصلی ما

bottom of page