top of page
Colorful Scarves
3_edited.png

نام ما

Ethnē خود به معنای گروهی از مردم است که با خویشاوندی، فرهنگ و سنت های مشترک متحد شده اند. این کلمه ای است که در متی 28:19 و مکاشفه 5:9  برای «همه ملل» استفاده شده است. ما می دانیم که خداوند مشتاق افرادی است که از هر قبیله و زبان و قوم و ملتی او را دوست داشته و پیروی کنند. 

 

ما امیدواریم که با رشد و یادگیری از همسایگان خود از همه پیشینه های قومی، و یاد بگیرید که آنها را به خوبی دوست داشته باشید، که صرف نظر از تاریخ فرهنگی، ما می توانیم سنت های مشترک جدید ایجاد کنیم، مراکزی برای سلامت با کیفیت ایجاد کنیم، و حتی بیشتر را برای خدمت در میان همه اقوام بفرستیم.

bottom of page